Scroll to read more

Quản lý chiến lược là một quá trình liên tục và hệ thống, giúp doanh nghiệp định hướng, phát triển và đạt được mục tiêu dài hạn. Để thực hiện hiệu quả, quy trình quản lý chiến lược được chia thành ba giai đoạn chính: Xây dựng chiến lược, Thực hiện chiến lược và Đánh giá chiến lược.

Giai đoạn 1: Xây dựng Chiến Lược

Giai đoạn 1: Xây dựng Chiến Lược

Đây là giai đoạn nền tảng, đặt định hướng cho toàn bộ quá trình quản lý chiến lược. Giai đoạn này bao gồm các bước sau:

1. Xác định Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị Cốt lõi:

 • Tầm nhìn (Vision): Mô tả trạng thái lý tưởng mà doanh nghiệp muốn đạt được trong tương lai. Tầm nhìn là nguồn cảm hứng và động lực cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Sứ mệnh (Mission): Nêu rõ mục đích tồn tại và lý do hoạt động của doanh nghiệp. Sứ mệnh trả lời câu hỏi “Tại sao chúng ta tồn tại?” và “Chúng ta làm gì?”.
 • Giá trị Cốt lõi (Core Values): Là những nguyên tắc cơ bản, niềm tin và chuẩn mực đạo đức định hình văn hóa và hành vi của doanh nghiệp.

2. Phân tích Môi trường Kinh doanh:

 • Phân tích Môi trường Bên trong: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp thông qua các công cụ như VRIO (Giá trị, Hiếm có, Khó bắt chước, Tổ chức).
 • Phân tích Môi trường Bên ngoài: Đánh giá các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, pháp lý và môi trường (PESTLE) có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

3. Xác định Mục tiêu Chiến lược:

 • Mục tiêu tài chính: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần,…
 • Mục tiêu phi tài chính: Thương hiệu, sự hài lòng của khách hàng, trách nhiệm xã hội,…

4. Xây dựng Các Lựa chọn Chiến lược:

 • Chiến lược tăng trưởng: Mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa kinh doanh,…
 • Chiến lược ổn định: Duy trì thị phần hiện tại, cải thiện hiệu quả hoạt động,…
 • Chiến lược thu hẹp: Rút khỏi thị trường kém hiệu quả, tái cơ cấu doanh nghiệp,…

5. Lựa chọn Chiến lược Tối ưu:

 • Đánh giá các lựa chọn chiến lược dựa trên các tiêu chí như tính khả thi, phù hợp với nguồn lực, khả năng sinh lời,…
 • Lựa chọn chiến lược phù hợp nhất với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Thực hiện Chiến Lược

Giai đoạn 2: Thực hiện Chiến Lược

Đây là giai đoạn hành động, chuyển các chiến lược đã được xây dựng thành hiện thực. Giai đoạn này bao gồm các bước sau:

1. Phân bổ Nguồn lực:

 • Xác định và phân bổ các nguồn lực cần thiết (tài chính, nhân sự, công nghệ,…) cho các hoạt động thực hiện chiến lược.
 • Đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích.

2. Thiết kế Cơ cấu Tổ chức:

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược đã chọn.
 • Phân công trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng cho từng bộ phận và cá nhân.

3. Phát triển Hệ thống và Quy trình:

 • Thiết lập các hệ thống và quy trình hỗ trợ việc thực hiện chiến lược.
 • Các hệ thống và quy trình này có thể bao gồm: hệ thống thông tin quản lý, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý rủi ro,…

4. Quản lý Con người:

 • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự có đủ năng lực và kỹ năng để thực hiện chiến lược.
 • Tạo động lực và khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình thực hiện chiến lược.

5. Kiểm soát Chiến lược:

 • Thiết lập các cơ chế kiểm soát để đảm bảo chiến lược được thực hiện đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu.
 • Điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Giai đoạn 3: Đánh giá Chiến Lược

Giai đoạn 3: Đánh giá Chiến Lược

Đây là giai đoạn kiểm soát và điều chỉnh, đảm bảo chiến lược luôn đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra. Giai đoạn này bao gồm các bước sau:

1. Thiết lập Hệ thống Đo lường:

 • Xác định các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) để theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược.
 • Các KPI có thể bao gồm: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, sự hài lòng của khách hàng,…

2. Theo dõi và Đánh giá:

 • Thường xuyên thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
 • So sánh kết quả thực tế với mục tiêu đã đề ra.

3. Điều chỉnh Chiến lược (nếu cần):

 • Nếu chiến lược không đạt được hiệu quả như mong đợi, cần phải điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược.
 • Các điều chỉnh có thể bao gồm: thay đổi mục tiêu, điều chỉnh phân bổ nguồn lực, cải tiến quy trình,…

Kết Luận

Quản lý chiến lược là một quá trình liên tục và không ngừng cải tiến. Bằng cách áp dụng một quy trình quản lý chiến lược bài bản, doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, thích ứng với thay đổi và đạt được thành công bền vững trong môi trường kinh doanh đầy biến động.