Scroll to read more

Trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, việc xây dựng và thực hiện một chiến lược kinh doanh hiệu quả là yếu tố sống còn đối với mọi tổ chức. Mô hình quản lý chiến lược toàn diện cung cấp một khung sườn vững chắc để doanh nghiệp hoạch định và điều hướng đường lối phát triển của mình. Bài viết này sẽ đi sâu vào chi tiết mô hình này, từ các thành phần cấu thành, quy trình thực hiện đến những ứng dụng thực tế, giúp bạn hiểu rõ và áp dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của mình.

1. Tổng Quan về Mô Hình Quản Lý Chiến Lược Toàn Diện

Tổng Quan về Mô Hình Quản Lý Chiến Lược Toàn Diện

Mô hình quản lý chiến lược toàn diện là một quy trình có hệ thống, bao gồm các bước liên kết chặt chẽ với nhau, nhằm giúp doanh nghiệp xác định và đạt được các mục tiêu dài hạn. Mô hình này không chỉ tập trung vào việc xây dựng chiến lược mà còn bao gồm cả việc thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Các Thành Phần Cấu Thành Mô Hình:

 • Tầm nhìn (Vision): Mô tả trạng thái lý tưởng mà doanh nghiệp muốn đạt được trong tương lai, là nguồn cảm hứng và động lực cho toàn bộ tổ chức.
 • Sứ mệnh (Mission): Xác định lý do tồn tại và mục đích hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho xã hội và khách hàng.
 • Giá trị cốt lõi (Core Values): Là những nguyên tắc, niềm tin và chuẩn mực đạo đức cơ bản định hình văn hóa và hành vi của doanh nghiệp.
 • Phân tích môi trường: Bao gồm phân tích môi trường bên trong (điểm mạnh, điểm yếu) và môi trường bên ngoài (cơ hội, thách thức) để đánh giá tình hình hiện tại và dự báo xu hướng tương lai.
 • Xây dựng chiến lược: Dựa trên kết quả phân tích môi trường, doanh nghiệp sẽ xác định các lựa chọn chiến lược khả thi và lựa chọn chiến lược tối ưu nhất.
 • Thực hiện chiến lược: Chuyển các chiến lược đã được xây dựng thành hành động cụ thể, bao gồm phân bổ nguồn lực, thiết lập hệ thống kiểm soát và quản lý hiệu suất.
 • Đánh giá và điều chỉnh chiến lược: Thường xuyên đánh giá hiệu quả của chiến lược và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo chiến lược luôn phù hợp với môi trường kinh doanh đang thay đổi.

2. Quy Trình Xây Dựng và Thực Hiện C2.1. Xác Định Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá Trị Cốt Lõi

Quy Trình Xây Dựng và Thực Hiện C2.1. Xác Định Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá Trị Cốt Lõi

 • Tầm nhìn: Cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm hứng.
 • Sứ mệnh: Cần cụ thể, định hướng và phản ánh đúng bản chất hoạt động của doanh nghiệp.
 • Giá trị cốt lõi: Cần được xác định rõ ràng và được thể hiện trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2.2. Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh

 • Phân tích môi trường bên trong: Sử dụng các công cụ như SWOT, VRIO để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp.
 • Phân tích môi trường bên ngoài: Sử dụng các công cụ như PESTLE, Five Forces để đánh giá các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, pháp lý, môi trường và cạnh tranh.

2.3. Xây Dựng và Lựa Chọn Chiến Lược

 • Xác định các lựa chọn chiến lược: Dựa trên kết quả phân tích môi trường, doanh nghiệp sẽ xác định các lựa chọn chiến lược khả thi để đạt được mục tiêu.
 • Đánh giá các lựa chọn chiến lược: Sử dụng các tiêu chí như tính khả thi, phù hợp với nguồn lực, tiềm năng sinh lời, rủi ro để đánh giá từng lựa chọn.
 • Lựa chọn chiến lược tối ưu: Chọn chiến lược phù hợp nhất với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

2.4. Triển Khai Chiến Lược

 • Phân bổ nguồn lực: Phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân sự, công nghệ,…) cho các hoạt động thực hiện chiến lược.
 • Xây dựng kế hoạch hành động: Phân chia chiến lược thành các mục tiêu cụ thể, các hoạt động cần thực hiện và thời gian hoàn thành.
 • Giao tiếp và phối hợp: Đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chiến lược.

2.5. Đánh Giá và Điều Chỉnh Chiến Lược

 • Thiết lập hệ thống đo lường: Xác định các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) để theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược.
 • Theo dõi và đánh giá: Thường xuyên thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
 • Điều chỉnh chiến lược (nếu cần): Nếu chiến lược không đạt được hiệu quả như mong đợi, cần phải điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược.

3. Ứng Dụng Thực Tế của Mô Hình Quản Lý Chiến Lược Toàn Diện

Mô hình quản lý chiến lược toàn diện có thể được áp dụng cho mọi loại hình và quy mô doanh nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

 • Doanh nghiệp khởi nghiệp: Sử dụng mô hình để xác định thị trường mục tiêu, xây dựng mô hình kinh doanh và phát triển sản phẩm/dịch vụ độc đáo.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Sử dụng mô hình để tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh.
 • Tập đoàn lớn: Sử dụng mô hình để quản lý danh mục đầu tư, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Kết Luận

Mô hình quản lý chiến lược toàn diện là một công cụ hữu ích và cần thiết cho mọi doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng mô hình này một cách bài bản và có hệ thống, doanh nghiệp có thể xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả, từ đó đạt được thành công bền vững trong môi trường kinh doanh đầy thách thức.