Scroll to read more

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động, quản lý chiến lược đóng vai trò then chốt giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ. Đây là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về môi trường kinh doanh, khả năng phân tích sắc bén và khả năng thích ứng linh hoạt. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản lý chiến lược, từ các khái niệm cơ bản đến các mô hình phức tạp, cùng với các ví dụ thực tế và lời khuyên hữu ích.

Nội Dung Chính

1. Quản lý Chiến lược là gì và Tại sao nó Quan trọng?

Quản lý chiến lược là quá trình xác định mục tiêu dài hạn của tổ chức, phát triển các hành động và phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu đó. Nó bao gồm việc phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức, xây dựng và thực hiện các chiến lược, và cuối cùng là đánh giá hiệu quả của các chiến lược đó.

Quản lý chiến lược không chỉ là một công cụ giúp doanh nghiệp tồn tại mà còn là chìa khóa để phát triển bền vững. Nó giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường, tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

Quản lý chiến lược và lập chiến lược: 

Mặc dù có mối liên hệ chặt chẽ, nhưng hai khái niệm này có sự khác biệt quan trọng:

Lập chiến lược (Strategy Formulation):

Lập chiến lược

 • Tập trung vào việc tạo ra chiến lược: Đây là giai đoạn phân tích, đánh giá và lựa chọn các hướng đi tiềm năng cho tổ chức.
 • Mang tính chất sáng tạo và tư duy: Đòi hỏi khả năng nhìn xa trông rộng, phân tích thông tin và đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố phức tạp.
 • Các hoạt động chính:
  • Phân tích môi trường kinh doanh (bên trong và bên ngoài)
  • Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
  • Đề ra các mục tiêu chiến lược
  • Phát triển các lựa chọn chiến lược và lựa chọn chiến lược tối ưu
  • Lập kế hoạch hành động chi tiết

Quản lý chiến lược (Strategy Implementation):

Quản lý chiến lược

 • Tập trung vào việc thực hiện chiến lược: Đây là giai đoạn chuyển từ kế hoạch sang hành động, đảm bảo chiến lược được triển khai hiệu quả trong toàn tổ chức.
 • Mang tính chất thực thi và quản lý: Đòi hỏi khả năng lãnh đạo, tổ chức, điều phối và kiểm soát các nguồn lực.
 • Các hoạt động chính:
  • Phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân sự, công nghệ…)
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp
  • Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá hiệu quả
  • Truyền thông và tạo động lực cho nhân viên
  • Điều chỉnh chiến lược khi cần thiết

Mối quan hệ giữa hai quá trình:

Lập chiến lược và quản lý chiến lược là hai mặt của một quá trình. Không thể có một chiến lược hiệu quả nếu không có quá trình lập chiến lược tốt, và ngược lại, một chiến lược tốt sẽ không mang lại kết quả nếu không được thực hiện đúng cách.

Ví dụ minh họa:

Một công ty công nghệ muốn mở rộng thị trường sang một quốc gia mới. Quá trình lập chiến lược sẽ bao gồm việc phân tích thị trường mục tiêu, đánh giá đối thủ cạnh tranh, xác định phân khúc khách hàng tiềm năng và lựa chọn chiến lược thâm nhập thị trường phù hợp (ví dụ: liên doanh, mua lại công ty địa phương, thành lập chi nhánh…). Sau khi lựa chọn chiến lược, quá trình quản lý chiến lược sẽ tập trung vào việc triển khai chiến lược đó, bao gồm việc thành lập đội ngũ nhân sự tại quốc gia mới, xây dựng mạng lưới phân phối, tiếp thị sản phẩm và theo dõi sát sao hiệu quả của chiến lược.

Hy vọng những thông tin này giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt và mối quan hệ giữa quản lý chiến lược và lập chiến lược! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại đặt câu hỏi nhé!

2. 3 Giai đoạn của Quản lý Chiến lược

3 Giai đoạn của Quản lý Chiến lược

Quá trình quản lý chiến lược bao gồm ba giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 – Xây dựng chiến lược: 

Giai đoạn này liên quan đến việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó cũng bao gồm việc phân tích môi trường bên ngoài để xác định các cơ hội và thách thức, cũng như đánh giá nội bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu.

Đây là giai đoạn nền tảng, đặt định hướng cho toàn bộ quá trình quản lý chiến lược. Giai đoạn này bao gồm các bước sau:

 • Xác định Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị Cốt lõi:
  • Tầm nhìn (Vision): Mô tả trạng thái lý tưởng mà tổ chức muốn đạt được trong tương lai. Nó là nguồn cảm hứng và động lực cho mọi hoạt động của tổ chức.
  • Sứ mệnh (Mission): Nêu rõ mục đích tồn tại và lý do hoạt động của tổ chức. Nó trả lời câu hỏi “Tại sao chúng ta tồn tại?” và “Chúng ta làm gì?”.
  • Giá trị Cốt lõi (Core Values): Là những nguyên tắc cơ bản, niềm tin và chuẩn mực đạo đức định hình văn hóa và hành vi của tổ chức.
 • Phân tích Môi trường Kinh doanh:
  • Phân tích Môi trường Bên ngoài (External Analysis): Sử dụng các công cụ như PESTLE (Phân tích Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Pháp lý và Môi trường) hoặc SWOT (Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức) để đánh giá các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tổ chức.
  • Phân tích Môi trường Bên trong (Internal Analysis): Sử dụng các công cụ như VRIO (Giá trị, Hiếm có, Khó bắt chước, Tổ chức) để đánh giá các nguồn lực và năng lực bên trong của tổ chức.
 • Xây dựng Các Lựa chọn Chiến lược:
  • Dựa trên kết quả phân tích môi trường, tổ chức sẽ xác định các lựa chọn chiến lược khả thi.
  • Các lựa chọn chiến lược có thể bao gồm: tăng trưởng thị trường, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa kinh doanh, liên doanh, mua bán sáp nhập,…
 • Lựa chọn Chiến lược Tối ưu:
  • Đánh giá các lựa chọn chiến lược dựa trên các tiêu chí như tính khả thi, phù hợp với nguồn lực, tiềm năng sinh lời,…
  • Lựa chọn chiến lược tối ưu nhất để thực hiện.

Giai Đoạn 2 – Thực hiện chiến lược: 

Giai đoạn này liên quan đến việc chuyển các chiến lược đã được xây dựng thành hành động. Nó bao gồm việc phân bổ nguồn lực, thiết kế cấu trúc tổ chức, phát triển hệ thống và quy trình, và quản lý con người.

Đây là giai đoạn hành động, chuyển các chiến lược đã được xây dựng thành hiện thực. Giai đoạn này bao gồm các bước sau:

 • Phân bổ Nguồn lực:
  • Xác định và phân bổ các nguồn lực cần thiết (tài chính, nhân sự, công nghệ,…) để thực hiện chiến lược.
  • Đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích.
 • Thiết kế Cơ cấu Tổ chức:
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược đã chọn.
  • Phân công trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng cho từng bộ phận và cá nhân.
 • Phát triển Hệ thống và Quy trình:
  • Thiết lập các hệ thống và quy trình hỗ trợ việc thực hiện chiến lược.
  • Các hệ thống và quy trình này có thể bao gồm: hệ thống thông tin quản lý, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý rủi ro,…
 • Quản lý Con người:
  • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự có đủ năng lực và kỹ năng để thực hiện chiến lược.
  • Tạo động lực và khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình thực hiện chiến lược.

Giai Đoạn 3 – Đánh giá chiến lược: 

Đây là giai đoạn kiểm soát và điều chỉnh, đảm bảo chiến lược luôn đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra. Giai đoạn này bao gồm các bước sau:

 • Thiết lập Hệ thống Kiểm soát:
  • Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) để theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược.
  • Thường xuyên thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
 • Đánh giá Hiệu quả Chiến lược:
  • So sánh kết quả thực tế với mục tiêu đã đề ra.
  • Xác định các vấn đề và nguyên nhân gây ra sự chênh lệch.
 • Điều chỉnh Chiến lược (nếu cần):
  • Nếu chiến lược không đạt được hiệu quả như mong đợi, cần phải điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược.
  • Các điều chỉnh có thể bao gồm: thay đổi mục tiêu, điều chỉnh phân bổ nguồn lực, cải tiến quy trình,…

Giai đoạn này liên quan đến việc theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược đã được thực hiện. Nó bao gồm việc thu thập thông tin phản hồi, đo lường hiệu suất và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

3. Tầm quan trọng của Phân tích và Trực giác trong Quản lý Chiến lược

Tầm quan trọng của Phân tích và Trực giác trong Quản lý Chiến lược

Quản lý chiến lược không chỉ đơn thuần là một quá trình phân tích logic. Trực giác và phán đoán cũng đóng vai trò quan trọng. Trực giác có thể giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng trong những tình huống không chắc chắn, trong khi phân tích cung cấp một cơ sở vững chắc cho việc ra quyết định. Sự kết hợp giữa phân tích và trực giác có thể giúp các nhà quản lý đưa ra những quyết định chiến lược tốt nhất.

Phân tích (Analysis):

 • Nền tảng vững chắc cho quyết định: Phân tích cung cấp thông tin, dữ liệu và bằng chứng cụ thể để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng và lựa chọn phương án hành động.
 • Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách phân tích kỹ lưỡng các yếu tố nội bộ và bên ngoài, các nhà quản lý có thể xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
 • Tối ưu hóa nguồn lực: Phân tích giúp xác định cách sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của tổ chức để đạt được mục tiêu chiến lược.
 • Các công cụ phân tích:
  • Phân tích SWOT: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
  • Phân tích PESTLE: Đánh giá các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, pháp lý và môi trường.
  • Phân tích VRIO: Đánh giá giá trị, độ hiếm, khả năng bắt chước và khả năng tổ chức của các nguồn lực.
  • Phân tích Five Forces: Đánh giá sức mạnh cạnh tranh của ngành.
  • Phân tích tài chính: Đánh giá tình hình tài chính của tổ chức.

Trực giác (Intuition):

 • Quyết định nhanh chóng: Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, trực giác cho phép các nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi quá trình phân tích đầy đủ.
 • Khám phá những cơ hội mới: Trực giác có thể giúp các nhà quản lý nhận ra những cơ hội tiềm ẩn mà phân tích không thể phát hiện được.
 • Đưa ra quyết định trong tình huống không chắc chắn: Khi thông tin không đầy đủ hoặc không đáng tin cậy, trực giác có thể là yếu tố quyết định.
 • Xây dựng dựa trên kinh nghiệm: Trực giác thường được phát triển từ kinh nghiệm và kiến thức tích lũy của các nhà quản lý.

Sự kết hợp giữa phân tích và trực giác:

 • Tối ưu hóa quá trình ra quyết định: Phân tích cung cấp thông tin và bằng chứng, trong khi trực giác giúp các nhà quản lý đánh giá thông tin đó một cách nhanh chóng và đưa ra quyết định phù hợp.
 • Tăng cường khả năng thích ứng: Sự kết hợp này giúp các nhà quản lý linh hoạt hơn trong việc đối phó với những thay đổi bất ngờ của môi trường kinh doanh.
 • Tạo ra lợi thế cạnh tranh: Khả năng kết hợp cả hai yếu tố này là một kỹ năng quan trọng giúp các nhà quản lý đưa ra những quyết định chiến lược sáng suốt và hiệu quả, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.

Ví dụ minh họa:

Một nhà quản lý đang xem xét đầu tư vào một thị trường mới. Phân tích thị trường cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn, nhưng cũng có nhiều rủi ro. Dựa trên kinh nghiệm và trực giác của mình, nhà quản lý quyết định đầu tư, và quyết định này hóa ra lại là một thành công lớn.

4. Các Thuật Ngữ Chính trong Quản Lý Chiến Lược

 • Chiến lược: Kế hoạch hành động dài hạn để đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Tầm nhìn: Bức tranh về tương lai mong muốn của tổ chức.
 • Sứ mệnh: Mục đích và phạm vi hoạt động của tổ chức.
 • Mục tiêu: Kết quả cụ thể mà tổ chức muốn đạt được.
 • Phân tích SWOT: Công cụ đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tổ chức.
 • Lợi thế cạnh tranh: Yếu tố giúp tổ chức vượt trội so với đối thủ cạnh tranh.

5. Mô hình Quản lý Chiến lược Toàn diện

Mô hình quản lý chiến lược toàn diện cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình quản lý chiến lược. Nó bao gồm các bước như xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, xây dựng và lựa chọn chiến lược, thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược. Mô hình này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của mình và cách thức để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tuyệt vời! Mô hình Quản lý Chiến lược Toàn diện là một công cụ hữu ích để doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và hệ thống về quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược. Hãy cùng đi sâu vào chi tiết của mô hình này:

1. Mô hình Quản lý Chiến lược Toàn diện:

Mô hình này thường được trình bày dưới dạng một vòng tròn liên tục, bao gồm các bước sau:

 1. Xây dựng Tầm nhìn và Sứ mệnh:
 • Tầm nhìn (Vision): Mô tả bức tranh tương lai mà tổ chức mong muốn đạt được, tạo cảm hứng và động lực cho mọi thành viên.
 • Sứ mệnh (Mission): Khẳng định mục đích tồn tại và lý do hoạt động của tổ chức, trả lời câu hỏi “Tại sao chúng ta tồn tại?” và “Chúng ta làm gì?”.

2. Phân tích Môi trường Kinh doanh:

 • Phân tích Môi trường Bên ngoài: Đánh giá các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, bao gồm:
  • Môi trường vĩ mô: Chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường và pháp lý (PESTLE).
  • Môi trường vi mô: Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, các bên liên quan khác.
 • Phân tích Môi trường Bên trong: Đánh giá các nguồn lực và năng lực của tổ chức, bao gồm:
  • Nguồn lực hữu hình: Tài chính, cơ sở vật chất, công nghệ.
  • Nguồn lực vô hình: Thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, kiến thức chuyên môn.

3. Xây dựng và Lựa chọn Chiến lược:

 • Xây dựng các lựa chọn chiến lược: Dựa trên kết quả phân tích môi trường, tổ chức sẽ xác định các lựa chọn chiến lược khả thi để đạt được mục tiêu.
 • Lựa chọn chiến lược tối ưu: Đánh giá và lựa chọn chiến lược phù hợp nhất với nguồn lực, năng lực và điều kiện của tổ chức.

4. Thực hiện Chiến lược:

 • Phân bổ nguồn lực: Đảm bảo các nguồn lực cần thiết được phân bổ một cách hiệu quả để thực hiện chiến lược.
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức: Xây dựng cơ cấu tổ chức linh hoạt và phù hợp với chiến lược đã chọn.
 • Xây dựng hệ thống và quy trình: Thiết lập các hệ thống và quy trình hỗ trợ việc thực hiện chiến lược.
 • Quản lý con người: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự để thực hiện chiến lược một cách hiệu quả.

5. Đánh giá Chiến lược:

 • Thiết lập hệ thống kiểm soát: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) để theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược.
 • Đánh giá hiệu quả: Đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu đã đề ra.
 • Điều chỉnh chiến lược (nếu cần): Nếu chiến lược không đạt được hiệu quả như mong đợi, cần phải điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược.

Ưu điểm của mô hình Quản lý Chiến lược Toàn diện:

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan: Giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của mình và cách thức để đạt được mục tiêu.
 • Hệ thống hóa quá trình quản lý chiến lược: Giúp doanh nghiệp thực hiện các bước một cách có hệ thống và hiệu quả.
 • Tăng cường khả năng thích ứng: Giúp doanh nghiệp chủ động đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: Mô hình này chỉ là một khung tham khảo chung. Tùy vào đặc thù của từng doanh nghiệp và ngành nghề, quá trình quản lý chiến lược có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Hy vọng những thông tin chi tiết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình Quản lý Chiến lược Toàn diện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại đặt câu hỏi nhé!

6. Lợi ích của việc Tham gia vào Quản lý Chiến lược

Lợi ích của việc Tham gia vào Quản lý Chiến lược

Quản lý chiến lược mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận: Các doanh nghiệp áp dụng quản lý chiến lược thường có hiệu suất tài chính tốt hơn.
 • Nâng cao nhận thức về các mối đe dọa bên ngoài: Quản lý chiến lược giúp doanh nghiệp xác định và đối phó với các thách thức từ môi trường bên ngoài.
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh: Bằng cách hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, doanh nghiệp có thể phát triển các chiến lược để cạnh tranh hiệu quả hơn.
 • Tăng cường sự hài lòng của nhân viên: Quản lý chiến lược giúp nhân viên hiểu rõ vai trò của mình trong việc đạt được mục tiêu của tổ chức, từ đó tăng cường sự gắn bó và động lực làm việc.

7. Tại sao Một số Doanh nghiệp Không Lập Kế hoạch Chiến lược?

Có nhiều lý do khiến một số doanh nghiệp không lập kế hoạch chiến lược, bao gồm:

 • Thiếu kiến thức và kỹ năng: Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ không có đủ kiến thức và kỹ năng về quản lý chiến lược.
 • Thiếu thời gian và nguồn lực: Lập kế hoạch chiến lược đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể, mà nhiều doanh nghiệp nhỏ không có.
 • Ngại thay đổi: Một số doanh nghiệp ngại thay đổi và không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
 • Quá tự tin: Một số doanh nghiệp quá tự tin vào khả năng thành công của mình và không thấy cần phải lập kế hoạch chiến lược.

8. Những Cạm bẫy trong Việc Thực hiện Lập Kế hoạch Chiến lược

Một số cạm bẫy phổ biến trong việc thực hiện lập kế hoạch chiến lược bao gồm:

8.1 Không có sự tham gia của toàn bộ tổ chức
Lập kế hoạch chiến lược không nên chỉ là công việc của ban lãnh đạo mà cần có sự tham gia của tất cả các cấp trong tổ chức.

  • Nguyên nhân: Lập kế hoạch chiến lược thường được xem là trách nhiệm của ban lãnh đạo cấp cao, dẫn đến việc nhân viên các cấp khác không được tham gia vào quá trình này.
 • Hậu quả:
  • Kế hoạch chiến lược có thể không phản ánh được đầy đủ những khó khăn, thách thức thực tế mà các bộ phận đang gặp phải.
  • Nhân viên thiếu sự hiểu biết và không có động lực để thực hiện kế hoạch.
  • Thiếu sự đồng thuận và cam kết từ các bên liên quan, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai.
 • Giải pháp:
  • Tạo cơ hội cho nhân viên các cấp tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình lập kế hoạch.
  • Tổ chức các buổi thảo luận, thu thập ý kiến phản hồi từ nhân viên.
  • Truyền thông rõ ràng về kế hoạch chiến lược cho toàn bộ tổ chức.

8.2 Không có sự cam kết từ ban lãnh đạo 

Sự cam kết của ban lãnh đạo là yếu tố quan trọng để đảm bảo kế hoạch chiến lược được thực hiện thành công.

  • Nguyên nhân: Ban lãnh đạo không thực sự tin tưởng vào kế hoạch chiến lược hoặc không dành đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện nó.
 • Hậu quả:
  • Kế hoạch chiến lược trở thành “giấy tờ”, không được thực hiện một cách nghiêm túc.
  • Nhân viên mất niềm tin vào ban lãnh đạo và không còn động lực làm việc.
  • Tổ chức bỏ lỡ cơ hội và không đạt được mục tiêu đề ra.
 • Giải pháp:
  • Ban lãnh đạo cần thể hiện sự cam kết mạnh mẽ đối với kế hoạch chiến lược.
  • Cần có sự lãnh đạo gương mẫu từ cấp cao nhất.
  • Đảm bảo các nguồn lực cần thiết được phân bổ đầy đủ cho việc thực hiện kế hoạch.

8.3 Thiếu sự linh hoạt

Kế hoạch chiến lược cần phải linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

 • Nguyên nhân: 

Kế hoạch chiến lược quá cứng nhắc, không thể điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

 • Hậu quả:
  • Kế hoạch chiến lược trở nên lỗi thời và không còn phù hợp với thực tế.
  • Tổ chức mất khả năng cạnh tranh và bị tụt hậu so với đối thủ.
  • Các cơ hội mới không được tận dụng.
 • Giải pháp:
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược với tầm nhìn dài hạn nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt.
  • Thường xuyên đánh giá và cập nhật kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
  • Chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng để đối phó với những thay đổi bất ngờ.

8.4 Không có sự theo dõi và đánh giá: 

Việc theo dõi và đánh giá thường xuyên là cần thiết để đảm bảo kế hoạch chiến lược vẫn còn phù hợp và hiệu quả.

 • Nguyên nhân: 

Không có hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu quả của kế hoạch chiến lược một cách thường xuyên và khoa học.

 • Hậu quả:
  • Không thể biết được kế hoạch chiến lược có đang đi đúng hướng hay không.
  • Không thể xác định được những vấn đề cần phải cải thiện.
  • Không thể đo lường được hiệu quả của các hoạt động thực hiện.
 • Giải pháp:
  • Thiết lập hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) rõ ràng và cụ thể.
  • Thường xuyên thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của kế hoạch.
  • Thực hiện các điều chỉnh cần thiết dựa trên kết quả đánh giá.

9. So sánh Chiến lược Kinh doanh và Chiến lược Quân sự

So sánh Chiến lược Kinh doanh và Chiến lược Quân sự

Có nhiều điểm tương đồng giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự. Cả hai đều liên quan đến việc phân tích môi trường, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó. Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác biệt quan trọng. Ví dụ, chiến lược kinh doanh thường tập trung vào việc cạnh tranh để giành thị phần, trong khi chiến lược quân sự tập trung vào việc đánh bại đối thủ.

Điểm tương đồng:

 1. Phân tích: Cả hai đều yêu cầu phân tích kỹ lưỡng môi trường bên trong (điểm mạnh, điểm yếu) và bên ngoài (cơ hội, thách thức). Trong kinh doanh, đây là phân tích SWOT, PESTLE, Five Forces,… Trong quân sự, đây là đánh giá tình hình chiến trường, lực lượng địch, địa hình,…
 2. Mục tiêu: Cả hai đều cần xác định rõ mục tiêu để hướng mọi hoạt động. Trong kinh doanh, mục tiêu có thể là tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị phần, ra mắt sản phẩm mới,… Trong quân sự, mục tiêu có thể là chiếm đóng một khu vực, bảo vệ một cứ điểm, tiêu diệt lực lượng địch,…
 3. Kế hoạch: Cả hai đều cần xây dựng kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu. Trong kinh doanh, kế hoạch có thể bao gồm các chiến lược marketing, chiến lược sản phẩm, chiến lược tài chính,… Trong quân sự, kế hoạch có thể bao gồm các chiến thuật tấn công, phòng thủ, hậu cần,…
 4. Thực hiện: Cả hai đều cần triển khai kế hoạch một cách hiệu quả. Trong kinh doanh, điều này liên quan đến việc phân bổ nguồn lực, quản lý nhân sự, thực hiện các chiến dịch marketing,… Trong quân sự, điều này liên quan đến việc điều động quân đội, chỉ huy chiến đấu, đảm bảo hậu cần,…
 5. Đánh giá: Cả hai đều cần đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu. Trong kinh doanh, điều này giúp điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Trong quân sự, điều này giúp rút ra bài học kinh nghiệm cho các trận chiến sau.

Điểm khác biệt:

 1. Mục đích cuối cùng:
  • Kinh doanh: Mục đích là tối đa hóa lợi nhuận và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.
  • Quân sự: Mục đích là giành chiến thắng trong cuộc chiến, bảo vệ quốc gia hoặc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 2. Đối thủ:
  • Kinh doanh: Đối thủ là các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hoặc thị trường.
  • Quân sự: Đối thủ là quân đội của quốc gia hoặc lực lượng khác.
 3. Phương tiện:
  • Kinh doanh: Sử dụng các công cụ như marketing, sản phẩm, giá cả, phân phối,…
  • Quân sự: Sử dụng vũ khí, trang thiết bị quân sự, chiến thuật,…
 4. Môi trường:
  • Kinh doanh: Môi trường cạnh tranh thường ít khốc liệt hơn và có nhiều quy tắc hơn.
  • Quân sự: Môi trường chiến tranh khắc nghiệt, nguy hiểm và thường không có nhiều quy tắc.
 5. Tính chất của xung đột:
  • Kinh doanh: Xung đột thường là cạnh tranh lành mạnh, đôi bên cùng có lợi.
  • Quân sự: Xung đột thường là đối đầu trực tiếp, một mất một còn.

10. Ví dụ về nghiên cứu tình huống Ryanair

Ryanair là một hãng hàng không giá rẻ của Ireland, đã đạt được thành công lớn nhờ áp dụng các nguyên tắc quản lý chiến lược. Tuy nhiên, hãng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả việc cạnh tranh gay gắt từ các hãng hàng không khác và sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Nghiên cứu tình huống Ryanair cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách thức một doanh nghiệp có thể sử dụng quản lý chiến lược để vượt qua thách thức và đạt được thành công.

Kết luận

Quản lý chiến lược là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, nhưng bằng cách hiểu và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, doanh nghiệp có thể nâng cao đáng kể khả năng thành công của mình. Bài viết này chỉ là một điểm khởi đầu. Để tìm hiểu sâu hơn về quản lý chiến lược, bạn nên tham khảo thêm các tài liệu chuyên ngành và tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia.