Scroll to read more

Quản lý chiến lược là một quá trình liên tục và hệ thống, giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu dài hạn, phân tích môi trường kinh doanh, xây dựng và thực hiện các chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu đó. Đây là một công cụ không thể thiếu cho sự phát triển bền vững của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tại sao Quản lý Chiến lược lại Quan Trọng?

Tại sao Quản lý Chiến lược lại Quan Trọng?

Quản lý chiến lược đóng vai trò then chốt trong việc giúp doanh nghiệp:

 • Định hướng rõ ràng: Xác định mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh, tạo ra sự thống nhất và đồng lòng trong toàn bộ tổ chức.
 • Tối ưu hóa nguồn lực: Phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao nhất.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Xác định và phát huy lợi thế cạnh tranh, đồng thời khắc phục điểm yếu để đối phó với các đối thủ.
 • Thích ứng với thay đổi: Dự đoán và chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi của thị trường, biến thách thức thành cơ hội.
 • Đạt được thành công bền vững: Tạo ra sự tăng trưởng ổn định và lâu dài, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Quy trình Xây dựng và Thực hiện Quản lý Chiến lược

Quy trình Xây dựng và Thực hiện Quản lý Chiến lược

1. Xác định Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị Cốt lõi:

 • Tầm nhìn: Mô tả trạng thái lý tưởng mà doanh nghiệp muốn đạt được trong tương lai.
 • Sứ mệnh: Trả lời câu hỏi “Tại sao doanh nghiệp tồn tại?” và “Doanh nghiệp làm gì?”.
 • Giá trị cốt lõi: Là những nguyên tắc cơ bản định hình văn hóa và hành vi của doanh nghiệp.

2. Phân tích Môi trường Kinh doanh:

 • Phân tích môi trường bên trong (Micro): Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp thông qua các công cụ như VRIO (Giá trị, Hiếm có, Khó bắt chước, Tổ chức).
 • Phân tích môi trường bên ngoài (Macro): Đánh giá các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, pháp lý và môi trường (PESTLE) có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

3. Xây dựng và Lựa chọn Chiến lược:

 • Xác định các lựa chọn chiến lược: Dựa trên kết quả phân tích, đề xuất các chiến lược khả thi để đạt được mục tiêu.
 • Đánh giá các lựa chọn chiến lược: Sử dụng các tiêu chí như tính khả thi, phù hợp với nguồn lực, tiềm năng sinh lời để đánh giá từng lựa chọn.
 • Lựa chọn chiến lược tối ưu: Chọn chiến lược phù hợp nhất với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

4. Triển khai Chiến lược:

 • Phân bổ nguồn lực: Phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân sự, công nghệ,…) cho các hoạt động thực hiện chiến lược.
 • Xây dựng kế hoạch hành động: Phân chia chiến lược thành các mục tiêu cụ thể, các hoạt động cần thực hiện và thời gian hoàn thành.
 • Giao tiếp và phối hợp: Đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chiến lược.

5. Đánh giá và Điều chỉnh Chiến lược:

 • Thiết lập hệ thống đo lường: Xác định các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) để theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược.
 • Theo dõi và đánh giá: Thường xuyên thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
 • Điều chỉnh chiến lược (nếu cần): Nếu chiến lược không đạt được hiệu quả như mong đợi, cần phải điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược.

Kết luận

Quản lý chiến lược là một quá trình liên tục và không ngừng cải tiến. Bằng cách áp dụng một quy trình quản lý chiến lược bài bản, doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, thích ứng với thay đổi và đạt được thành công bền vững trong môi trường kinh doanh đầy biến động.